Εξαγοράζουν με 350 εκατ. ευρώ τους αγρότες για να μην παράγουν γάλα

EU_milk-production2.Νέα δέσμη μέτρων, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ για τη στήριξη των γεωργών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά, κυρίως αυτή των γαλακτοκομικών προϊόντων, παρουσίασε στις 18 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα 350 εκατ., θα διατεθούν ως κονδύλια για συγκεκριμένες δράσεις με το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα να πλησιάζει τα 1.7 εκατ. Ευρώ ώστε να μειωθεί η παραγωγή γάλακτος  να αυξηθεί η τιμή του και οι ανάγκες να καλύπτονται από εισαγωγές. Οι πόροι αυτοί μπορούν να συμπληρωθούν από εθνικούς πόρους, ενώ άλλα 150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν υπό την μορφή κινήτρων για την μείωση της παραγωγής γάλακτος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τρία κύρια στοιχεία:

    –  Ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο παροχής κινήτρων για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος (150 εκατ. ευρώ).

   – Ενίσχυση προσαρμογής υπό όρους που πρέπει να καθοριστούν και να εφαρμοστούν σε επίπεδο κράτους μέλους με βάση κατάλογο που προτείνεται από την Επιτροπή (350 εκατ. ευρώ, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν με εθνικούς πόρους, με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί το επίπεδο της στήριξης που παρέχεται στους γεωργούς)

  – Σειρά τεχνικών μέτρων για να εξασφαλιστεί ευελιξία (π.χ. σχετικά με την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη-coupled support), ελάφρυνση των ταμειακών ροών (π.χ. με την αύξηση του ποσού των προκαταβολών για τις άμεσες και τις στρεμματικές ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης) και ενίσχυση των μέσων για το “δίχτυ ασφαλείας” (μέσω της παράτασης της παρέμβασης και της ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το ¨αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη¨- skimmed milk powder).

Οι ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με το σύνολο των διάφορων μέτρων θα οριστικοποιηθούν εντός των προσεχών εβδομάδων, σε διαβούλευση με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

EU_milk-production_400

Κίνητρα για τη μείωση της παραγωγής (150 εκατ. ευρώ): Με βάση τα συμπεράσματα της πλέον πρόσφατης συνεδρίασης του οικονομικού συμβουλίου του Παρατηρητηρίου για την αγορά γάλακτος, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εξακολουθεί να απαιτείται διόρθωση για τη στήριξη της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, η Επιτροπή θα προτείνει ένα μέτρο σε επίπεδο ΕΕ που στόχο έχει την παροχή κινήτρων για την εθελοντική μείωση της παραγωγής.

Ενίσχυση προσαρμογής υπό όρους (350 εκατ. ευρώ, συν πιθανή εθνική συγχρηματοδότηση μέχρι το ίδιο ποσό. Τέτοιου είδους προσαυξήσεις της ενίσχυσης δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις): Με δεδομένο ότι λόγω της παρατεινόμενης κρίσης ορισμένοι γεωργοί διατηρούν ή ακόμη και αυξάνουν την παραγωγή για να διατηρήσουν τις ταμειακές ροές, η Επιτροπή προτίθεται να παράσχει νέα κονδύλια που είναι δυνατόν να συνδεθούν με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συμβάλλοντας παράλληλα και στην εξασφάλιση της σταθερότητας της αγοράς.

Η χρηματοδοτική βοήθεια που διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος (βλ. παράρτημα) λαμβάνει υπόψη τα κύρια χαρακτηριστικά του αντίστοιχου τομέα, περιλαμβανομένης της παραγωγής, των τιμών της αγοράς και τη βαρύτητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη θα έχουν την ευελιξία να καθορίζουν το μέτρο ή τον συνδυασμό των μέτρων που θα θέσουν στη διάθεση των γεωργών — όπως υποστήριξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σχέδια συνεργασίας, μέτρα στήριξης της περαιτέρω μείωσης της παραγωγής, κλπ. Θα υπάρχει επίσης πρόβλεψη για άλλους τομείς.

Άλλες τεχνικές προσαρμογές: σε πολλά κράτη μέλη που παρέχουν προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στον γαλακτοκομικό τομέα, θα χορηγηθεί η δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση διατήρησης του μεγέθους του κοπαδιού το 2017. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επανάληψης της περυσινής κίνησης, τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να προκαταβάλλουν έως το 70 % των άμεσων ενισχύσεων από τις 16 Οκτωβρίου καθώς και το 85 % των στρεμματικών ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης, χωρίς την ανάγκη ολοκλήρωσης των επιτόπιων ελέγχων. Παράλληλα, η Επιτροπή σκοπεύει να παρατείνει την περίοδο της δημόσιας παρέμβασης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει επίσης τη στήριξη για αποσύρσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών που πραγματοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών.

Δηλώσεις

Τα μέτρα παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ από τον επίτροπο Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν ο οποίος δήλωσε τα εξής:

«Σε μια περίοδο σημαντικών δημοσιονομικών πιέσεων, η δέσμη αυτή αποτελεί μια περαιτέρω σθεναρή απάντηση, και σημαίνει ότι η Επιτροπή κινητοποίησε πάνω από 1 δισ. ευρώ νέους πόρους για την ενίσχυση των αγροτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Απώτερος στόχος μας είναι να δούμε την πολυπόθητη ανάκαμψη των τιμών που καταβάλλονται στους γεωργούς, ώστε να μπορούν να βιοπορίζονται από την εργασία τους και να συνεχίσουν να παρέχουν ασφαλή, υψηλής ποιότητας τρόφιμα στους πολίτες, καθώς και να συμβάλλουν στις αγροτικές περιοχές και στην απασχόληση στην ύπαιθρο καθώς και στην παροχή δημοσίων αγαθών».

Μαρ. Κ

Print Friendly, PDF & Email
user1Εξαγοράζουν με 350 εκατ. ευρώ τους αγρότες για να μην παράγουν γάλα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *