Mόνο 2 στους 10 Έλληνες βλέπουν ίσες ευκαιρίες στην Ευρώπη

Πέντε στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες  στην ΕΕ, ενώ το ποσοστό αυτό είναι τρομακτικό για την Ελλάδα των μνημονίων αφού περιορίζεται  σε δύο στους δέκα.

Πρόκειται για τη πλέον ανάγλυφη εικόνα  των περιφερειακών ανισοτήτων  που καταγράφει το ειδικό ευρωβαρόμετρο.

Η νέα δημοσκόπηση φανερώνει ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ζωή είναι γενικά δίκαιη, αλλά έχουν ανησυχίες σε σχέση με το δικαστικό σύστημα, τις πολιτικές αποφάσεις και τις εισοδηματικές ανισότητες.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατέστησε τη δικαιοσύνη στην ΕΕ σημαντικότατο παράγοντα για τις πολιτικές του προτεραιότητες. Για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια με επιστημονικές αποδείξεις, η υπηρεσία της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), συνέταξε πέρυσι την πρώτη του έκθεση για τη δικαιοσύνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα θα συμβάλουν στο να απαντηθούν ευρεία ερωτήματα σχετικά με την αδικία όπως την αντιλαμβανόμαστε στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην κοινωνία γενικότερα.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε αυτές τις μέρες, η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι τα περισσότερα απ” όσα συμβαίνουν στη ζωή τους είναι δίκαια και ότι έχουν ίσες ευκαιρίες για να προοδεύσουν.

Παρ” όλα αυτά, είναι λιγότερο πεπεισμένοι ότι η δικαιοσύνη και οι πολιτικές αποφάσεις εφαρμόζονται με ίσο και συνεπή τρόπο στις χώρες τους —ανεξάρτητα από την προσωπική κοινωνική κατάσταση, την οικονομική δύναμη και τις διασυνδέσεις. Η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει επίσης ότι οι εισοδηματικές ανισότητες είναι υπερβολικά μεγάλες και ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουν, ενώ λιγότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι η ισότητα στις ευκαιρίες και στην κοινωνική τους κατάσταση έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, αρμόδιος για το ΚΚΕρ, δήλωσε τα εξής:

«Η δικαιοσύνη είναι βασικός θεμέλιος λίθος για μια πιο ανθεκτική και συνεκτική Ευρώπη. Οι πρωτοβουλίες μας στον τομέα αυτό θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνουν υπόψη τις αξίες και τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων. Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι το έργο του ΚΚΕρ μάς βοηθά να αυξήσουμε τις γνώσεις και για τις δύο αυτές πτυχές ,και αποτελεί σημαντική συμβολή στις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη για το μέλλον».

Συμπεράσματα:

Τα κύρια πορίσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου καλύπτουν την εκπαίδευση, το εισόδημα, την κοινωνική κατάσταση και την κινητικότητα μεταξύ γενεών. Καλύπτουν, επίσης, τις αντιλήψεις για τη μετανάστευση και την παγκοσμιοποίηση, με την πρώτη να αποτελεί λόγο για την αύξηση των ανισοτήτων και τη δεύτερη να αποτελεί δείκτη για τις πολιτικές προτιμήσεις, οι οποίες αποτελούν έναν από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη στάση ως προς τη δικαιοσύνη και την αδικία:

  • Περισσότεροι από τους μισούς που απάντησαν, πιστεύουν ότι οι άνθρωποι έχουν ίσες ευκαιρίες για να προοδεύσουν (58 %). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό κρύβει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες, καθώς με την πεποίθηση αυτή συμφωνεί το 81 % στη Δανία, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 18 %.
  • Οι απαντήσαντες είναι λιγότερο αισιόδοξοι για τη δικαιοσύνη σε συγκεκριμένους τομείς. Μόλις το 39 % πιστεύει ότι η δικαιοσύνη υπερισχύει πάντα απέναντι στην αδικία, ενώ το ίδιο ποσοστό διαφωνεί με αυτό. Ακόμη πιο απαισιόδοξο είναι το γεγονός ότι μόλις το 32 % συμφωνεί ότι οι πολιτικές αποφάσεις εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλους τους πολίτες, ενώ το 48 % διαφωνεί. Συνολικά, οι πολίτες είναι πιο πιθανό να αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι δίκαια όταν έχουν καλύτερη μόρφωση, είναι νεότεροι και σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.
  • Η συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι εισοδηματικές διαφορές είναι πολύ μεγάλες (84 %), ποσοστό που κυμαίνεται από 96 % στην Πορτογαλία και 92 % στη Γερμανία έως 59 % στις Κάτω Χώρες. Σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Δανία, περισσότερο από το 60 % συμφωνεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να πάρουν μέτρα για να μειωθούν οι διαφορές.
  • Για να προοδεύσει κανείς στη ζωή, η καλή υγεία και η ποιοτική εκπαίδευση θεωρούνται από τους απαντήσαντες ουσιώδεις ή σημαντικές σε ποσοστό 98 % και 93 % αντίστοιχα. Η σκληρή δουλειά και οι σωστές γνωριμίες θεωρούνται επίσης ουσιώδεις ή σημαντικές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90 %. Η πλούσια οικογένεια, οι πολιτικές διασυνδέσεις και συγκεκριμένη εθνοτική καταγωγή ή το φύλο γέννησης θεωρούνται λιγότερο σημαντικές παράμετροι.
  • Λιγότεροι από τους μισούς απαντήσαντες (46 %) πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες για να προοδεύσουμε έχουν γίνει περισσότερο ίσες σε σύγκριση με πριν από 30 έτη, άποψη με την οποία συμφωνεί το 70 % στη Μάλτα, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία, αλλά λιγότερο από το 25 % στην Κροατία, τη Γαλλία και την Ελλάδα.
  • Συνολικά, το 47 % των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι καλό ενώ το 21 % διαφωνεί. Το 39 % πιστεύει ότι η μετανάστευση στη χώρα τους είναι κάτι καλό, ενώ το 33 % διαφωνεί.

Το ΚΚΕρ θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της έρευνας και τις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, ώστε να συνεχίσει να διαμορφώνει μια βάση γνώσεων για να στηρίξει της πολιτικές της ΕΕ που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Το 2019 το Κέντρο θα δημοσιεύσει μια σειρά συνόψεων πολιτικής, καθώς και τη δεύτερη έκδοση της έκθεσης για τη δικαιοσύνη.

Ιστορικό

Το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο αριθ. 471 «Δικαιοσύνη, ανισότητες και κινητικότητα μεταξύ των γενεών» πραγματοποιήθηκε με βάση προσωπικές συνεντεύξεις μεταξύ της 2ας και 11ης Δεκεμβρίου 2017. Συνολικά στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 28 031 άτομα από 28 χώρες της ΕΕ.

Η προηγούμενη έκθεση για τη δικαιοσύνη από το ΚΚΕρ ανέλυε τα στοιχεία και τις στατιστικές σχετικά με την εισοδηματική ανισότητα και σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει το οικογενειακό περιβάλλον και η γεωγραφική θέση στις ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την υγεία και την αγορά εργασίας, και στις αντιλήψεις και συμπεριφορές των ανθρώπων. Το ΚΚΕρ ξεκίνησε, επίσης, μια κοινότητα πρακτικής για τη δικαιοσύνη, η οποία συνδέει τους πολιτικούς ιθύνοντες της ΕΕ με τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές που εργάζονται σε ζητήματα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η πρόταση για την αύξηση της ισότητας των φύλων μέσω της βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς που εργάζονται, καθώς και οι προτάσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία πιο προβλέψιμων και διαφανών όρων εργασίας και πρόσβασης στην κοινωνική προστασία για όλους.

Για την πλήρη αξιοποίηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως παραγόντων ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμμετοχής και της οικονομικής ανάπτυξης, η Επιτροπή επιδιώκει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, και προτείνει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον πολιτισμό. Η πρώτη δέσμη μέτρων παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο και περιλαμβάνει πρόταση για την ενίσχυση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, για την προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές.

Περισσότερες πληροφορίες:  “Ευρωβαρόμετρο, έκθεση και ενημερωτικά δελτία ανά χώρα” “Ενημερωτικό δελτίο του Κοινού Κέντρου Ερευνών” “  Έκθεση του 2017 για τη δικαιοσύνη του Κοινού Κέντρου Ερευνών”.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:  Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83) &  Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)

Πηγή: Eυρωπαϊκή Επιτροπή

 

Print Friendly, PDF & Email
user1Mόνο 2 στους 10 Έλληνες βλέπουν ίσες ευκαιρίες στην Ευρώπη

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *