Τροχαίες παραβάσεις χωρίς σύνορα στην ΕΕ

Την έκδοση νέας οδηγίας για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια, πρόκειται να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου της Ένωσης, με διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια, όταν διαπράττονται με όχημα που έχει αριθμό κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση,

Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Η υπό έκδοση οδηγία θα εφαρμόζεται στις ακόλουθες, τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια:

α) υπέρβαση ταχύτητας·
β) μη χρήση της ζώνης ασφαλείας·
γ) παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη·
δ) οδήγηση σε κατάσταση μέθης·
ε) οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών·
στ) μη χρήση προστατευτικού κράνους·
ζ) χρήση απαγορευμένης λωρίδας·
η) παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.

Ορισμοί

 Για τους σκοπούς της  οδηγίας, νοείται ως:

α) «όχημα»: κάθε μηχανοκίνητο όχημα, συμπεριλαμβανομένων των μοτοσικλετών, το οποίο χρησιμοποιείται κανονικά για την οδική μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων·

 β) «κράτος μέλος της παράβασης»: το κράτος μέλος όπου διεπράχθη η παράβαση•

γ) «κράτος μέλος ταξινόμησης»: το κράτος μέλος που εξέδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο διεπράχθη η παράβαση·

δ) «υπέρβαση ταχύτητας»: η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας που ισχύουν στο κράτος παράβασης για την οδό ή για τον τύπο του σχετικού οχήματος•

ε) «μη χρήση της ζώνης ασφαλείας»: μη συμμόρφωση στην απαίτηση χρήσης της ζώνης ασφαλείας ή χρήσης συστήματος συγκράτησης παιδιών, σύμφωνα με την οδηγία 91/671/EΟΚ17 του Συμβουλίου και τη νομοθεσία του κράτους μέλους της παράβασης•

στ) «παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη»: η διέλευση οχήματος με κόκκινο ή η παραβίαση άλλου σχετικού σήματος στοπ, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους της παράβασης•

ζ) «οδήγηση σε κατάσταση μέθης»: η οδήγηση κατόπιν κατανάλωσης οινοπνεύματος, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους της παράβασης•

η) «οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών»: η οδήγηση κατόπιν χρήσης ναρκωτικών ή άλλων ουσιών που προκαλούν παρόμοιο αποτέλεσμα, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους της παράβασης•

θ) «μη χρήση προστατευτικού κράνους»: μη χρήση προστατευτικού κράτους, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους της παράβασης•

ι) «χρήση απαγορευμένης λωρίδας»: η παράνομη χρήση τμήματος της οδού, όπως η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, η λωρίδα δημόσιων μεταφορών ή λωρίδα που έχει κλείσει προσωρινά λόγω κυκλοφοριακού φόρτου ή οδικών έργων, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους της παράβασης•

ια) «παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση»: η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους της παράβασης•

ιβ) «εθνικό σημείο επαφής»: η αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί για την ανταλλαγή δεδομένων ΑΚΟ•

ιγ) «αυτόματη αναζήτηση»: διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης για την εξέταση βάσεων δεδομένων ενός, περισσότερων ή όλων των κρατών μελών ή των συμμετεχουσών χωρών•

ιδ) «κάτοχος του οχήματος»: το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί το όχημα, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους ταξινόμησης.

Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία

 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την  οδηγία έως τις 6 Μαΐου 2015.

Print Friendly, PDF & Email
user1Τροχαίες παραβάσεις χωρίς σύνορα στην ΕΕ

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *