Ελλάδα και άλλες 20 χώρες στη μαύρη λίστα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του ενωσιακού δικαίου.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή (34 αιτιολογημένες γνώμες και 3 παραπομπές στο Δικαστήριο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης) παρατίθενται ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 108 υποθέσεις, εφόσον οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Επίσημη προειδοποιητική επιστολή

1. Γεωργία:
Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να τροποποιήσει τον νόμο περί αναγκαστικής συμμετοχής σε συνεταιρισμούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να τροποποιήσει τον αναγκαστικό νόμο 6085/1934, ο οποίος δεν επιτρέπει σε μεμονωμένους αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου να παράγουν και να εμπορεύονται οίνο ατομικά. Ο εν λόγω νόμος υποχρεώνει τους αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου να είναι μέλη των τοπικών συνεταιρισμών οι οποίοι, με τη σειρά τους, οφείλουν να παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής γλεύκου και σταφυλιών στην Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ), η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής και εμπορίας του σαμιακού οίνου

Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στις ελληνικές αρχές αιτιολογημένη γνώμη.

  1. Δράση για το κλίμα

Αιτιολογημένη γνώμη

Ποιότητα καυσίμων:
Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να εξασφαλίσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων για την ποιότητα των καυσίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ιταλία να θεσπίσει και να κοινοποιήσει τα μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της οδηγίας 2014/77/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ. Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στα τεχνικά πρότυπα των καυσίμων που πωλούνται εντός της ΕΕ.

  1. Ενέργεια 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ενεργειακή απόδοση:
Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί πλήρως με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, κάλεσε την Ισπανία να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ).

Εσωτερική αγορά ενέργειας:
Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, το ΒΕΛΓΙΟ και την ΚΡΟΑΤΙΑ να συμμορφωθούν πλήρως με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία και το Βέλγιο, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια (οδηγία 2009/72/ΕΚ) και την οδηγία για το φυσικό αέριο (οδηγία 2009/73/ΕΚ).

Υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου:
Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν την οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία να λάβουν μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μεταφορά της οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών (οδηγία 2013/30/ΕΕ) στο εσωτερικό τους δίκαιο.

Η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν μια σειρά κανόνων με σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση ατυχημάτων στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για παράδειγμα, πριν από την εξερεύνηση ή την παραγωγή, οι εταιρείες πρέπει να συντάσσουν έκθεση περί μεγάλων κινδύνων για την υπεράκτια εγκατάστασή τους.

  1. Περιβάλλον

Αιτιολογημένες γνώμες

Απόβλητα:
Η Επιτροπή ζητεί από τη ΔΑΝΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Δανία να ευθυγραμμίσει πλήρως τη νομοθεσία της με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Απόβλητα:
Η Επιτροπή ζητεί από την ΙΤΑΛΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ιταλία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για τα απόβλητα των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών σύμφωνα με τη νέα οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες (οδηγία 2013/56/ΕΕ), υποχρέωση που έπρεπε να είχε εκπληρωθεί έως την 1η Ιουλίου 2015.

Απόβλητα:
Η Επιτροπή ζητεί από τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία να καταρτίσει στρατηγικά σχέδια για τη διαχείριση των αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε εθνικής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και της κυκλικής οικονομίας.

Οδηγία για τη νιτρορύπανση:
Η Επιτροπή ζητεί από την ΕΣΘΟΝΙΑ να καταπολεμήσει τη νιτρορύπανση των υδάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Εσθονία να λάβει αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της νιτρορύπανσης των υδάτων. Τα νιτρικά άλατα είναι απαραίτητα για τα φυτά και χρησιμοποιούνται ευρέως ως λιπάσματα αλλά, σε υπερβολικά επίπεδα, προκαλούν σοβαρή ρύπανση των υδάτων, με αρνητικές συνέπειες στην υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Η οδηγία για τους οικοτόπους:
Η Επιτροπή ζητεί από την ΕΛΛΑΔΑ να εντείνει τα μέτρα για την προστασία της φύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εντείνει την προστασία των αυτοχθόνων ειδών και οικοτόπων, θεσπίζοντας κατάλληλο επίπεδο προστασίας των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί από το δίκτυο Natura 2000 Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία δίνει στην Ελλάδα διορία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

SEVESO ΙΙΙ:
Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες για την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων

.Η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένες γνώμες και, εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν αντιδράσουν εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις αυτές ενδέχεται να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

  1. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Συμβολαιογράφοι:
Η Επιτροπή παραπέμπει την ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της προϋπόθεσης ιθαγένειας για τους συμβολαιογράφους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Τσεχική Δημοκρατία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή η εν λόγω χώρα επιτρέπει μόνο σε τσέχους υπηκόους να αναλαμβάνουν και να ασκούν το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στην Τσεχική Δημοκρατία και, ως εκ τούτου, αποκλείει τους υπηκόους άλλων κρατών μελών.

Αιτιολογημένες γνώμες 

Οδηγία για τις υπηρεσίες:
Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να άρει τους περιορισμούς στον τομέα των υπηρεσιών διαμεσολάβησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με  αιτιολογημένη γνώμη της, ζητεί από την Ελλάδα να άρει τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στον τομέα των υπηρεσιών διαμεσολάβησης.. Οι περιορισμοί για τους παρόχους κατάρτισης διαμεσολαβητών στην Ελλάδα έγκεινται, μεταξύ άλλων, στη συγκεκριμένη νομική μορφή και στις απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο..

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για τη διόρθωση της κατάστασης. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

Ενιαία αγορά:
Η Επιτροπή ζητεί από τέσσερα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία για τις υπηρεσίες στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει που έχει κινήσει κατά της Αυστρίας, της Κύπρου, της Γερμανίας και της Πολωνίας, με την αιτιολογία ότι οι εθνικοί κανόνες των εν λόγω κρατών μελών περιλαμβάνουν υπερβολικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

  1. Κινητικότητα και μεταφορές 

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Aσφάλεια των σιδηροδρόμων:
Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε ούτε εφάρμοσε ορθά την οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων.

Η Επιτροπή προτείνει πρόστιμα και παραπέμπει εκ νέου την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν συμμορφώθηκε με προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με ενωσιακούς κανόνες για την εξισορρόπηση των λογαριασμών των διαχειριστών των σιδηροδρομικών υποδομών.

Αιτιολογημένες γνώμες

Αεροπορικές μεταφορές:
Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Βέλγιο να μεταφέρει ορθά και να εφαρμόσει την οδηγία 2009/12/ΕΚ για τα αερολιμενικά τέλη. Τα αερολιμενικά τέλη καταβάλλονται από τις αεροπορικές εταιρείες στα αεροδρόμια για χρήση των υποδομών τους.

Αεροπορικές μεταφορές:
Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να θέσει τέλος στη διακριτική μεταχείριση ως προς τα αερολιμενικά τέλη στο αεροδρόμιο Wrocław.

Θαλάσσιες μεταφορές:
Η Επιτροπή ζητεί από την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει ορθά τη νομοθεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα

Οδικές μεταφορές:
Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να λειτουργούν στην αγορά οδικών μεταφορών.

Οδικές μεταφορές:
Η Επιτροπή ζητεί από την ΠΟΛΩΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις των φορτηγών

Η Πολωνία έχει προθεσμία δύο μηνών για να προκειμένου να εφαρμόσει ορθά την οδηγία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Οδικές μεταφορές:
Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με την οδηγία περί επιβολής τελών για τη χρήση των οδικών υποδομών 

.Σιδηροδρομικές μεταφορές:
Η Επιτροπή καλεί επτά κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο

Η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Έχουν δύο μήνες προθεσμία για να το πράξουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

Print Friendly, PDF & Email
user1Ελλάδα και άλλες 20 χώρες στη μαύρη λίστα της ΕΕ

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *